Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn

Tổ chức bộ máy Các phòng, Ban trực thuộc  
Các phòng chuyên môn

 I. Văn phòng

   - Điện thoại: 0226.3853.127

   - Fax: 0226.3853.330

   1. Ngô Văn Đạt

   - Chức vụ: Chánh Văn phòng

   - Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

   - Lý luận chính trị: Cao cấp

   - Điện thoại: 0916.782177

   - Email: ngovandat@hanam.gov.vn

 

II. Phòng Phát triển Hạ Tầng

   1. Vũ Quang Huy

   - Chức vụ: Trưởng phòng Phát triển Hạ Tầng

  - Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng

   - Lý luận chính trị: Cao cấp

   - Điện thoại: 0912.284.808

   - Email: vuquanghuy@hanam.gov.vn

 

III. Phòng Quy hoạch Đầu tư

   1. Nguyễn Ngọc Hưng

   - Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch Đầu tư

 - Chuyên môn: Kiến trúc sư

   - Lý luận chính trị: Cao cấp​

   - Điện thoại: 0915.921.881

   - Email: nguyengochung@hanam.gov.vn

 

 

 

 

Tin liên quan