Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tổ chức bộ máy  
01/01/2020
Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam, ngày 01/01/2020 Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Quyết định số 02/QĐ-BQL quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
02/07/2019
Chiều ngày 01/7/2019, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phát triển hạ tầng - Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao. Dự hội nghị có đồng chí Trương Công Khải – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban quản lý Khu Đại học Nam Cao; đồng chí Khương Văn Tuyến - Phó trưởng ban quản lý Khu Đại học Nam Cao và toàn thể cán bộ, công chức Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.