Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Liên hệ  
20/08/2021
Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao xin cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:
24/09/2019
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà nam ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thông báo về người thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí như sau: