Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn

Tổ chức bộ máy Các phòng, Ban trực thuộc  
Các phòng chuyên môn

                1. Văn phòng:

                Chánh văn phòng:

                - Họ và tên: Ngô Văn Đạt

                - Điện thoại:0916782177

                - Email: ngovandat@hanam.gov.vn.

                Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng:

                a) Lập chương trình công tác của Ban, xây dựng chương trình làm việc của lãnh đạo Ban. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy cơ quan;

                b) Thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, lập báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động công tác của Ban; thu thập, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong cơ quan, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban;

                c) Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức và người lao động  theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, chế độ nâng lương, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ nội bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí…;

                d) Trực tiếp quản lý công tác Tài chính-Kế toán của Ban.

                -  Xây dựng dự toán ngân sách, kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban và các đơn vị trực thuộc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;

                - Thực hiện thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc; lập phiếu chi cho các hoạt động hàng tháng liên quan đến kinh phí hoạt động của cơ quan; lập và báo cáo hàng tháng, bảng đối chiếu ngân sách tại Kho bạc; báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ tiền lương, BHXH, BHYT, báo cáo thuế; đối chiếu, kiểm tra, khóa sổ quỹ tiền mặt …theo đúng quy định của pháp luật.

                - Thực hiện trách nhiệm quản lý của đơn vị dự toán cấp I đối với toàn bộ các hoạt động tài chính, kế toán của Ban và các đơn vị trực thuộc.

                - Tiếp nhận dự toán, phê duyệt quyết toán của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có) theo quy định.

                e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu theo quy định;

                f) Theo dõi  quản lý cơ sở vật chất, tài sản, đảm bảo các yêu cầu hậu cần và công tác lễ tân cho hoạt động và công tác của cơ quan;

                g) Theo dõi đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ của cơ quan;

                h) Phối hợp với các Phòng, Ban cơ quan giúp Lãnh đạo Ban góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

                i) Soạn thảo văn bản chỉ đạo thực hiện theo ý kiến kết luận của Trưởng Ban.

              k) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong việc ban hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh và cung ứng các dịch vụ trong Khu Đại học Nam Cao;

                l)  Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

                2.  Phòng Quy hoạch đầu tư:

                Trưởng phòng:

                - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hưng

                - Điện thoại: 0915921881

                - Email: nguyenngochung@hanam.gov.vn

                Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:
                a) Tham mưu lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh, các Bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý Môi trường và Đất đai trong Khu Đại học Nam Cao;
                b) Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách thu hút đầu tư  hàng năm, từng thời kỳ và kế hoạch đầu tư phát triển các khu chức năng trình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư theo các tiêu chí và chủ trương của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh;
                c) Tham mưu lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trong lĩnh vực quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng; thẩm định trình phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng công trình được phân cấp quản lý;
                d) Tham mưu lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trong lĩnh vực quản lý Môi trường và Đất đai trong Khu Đại học Nam Cao;
                đ) Tham mưu cho lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện việc giới thiệu địa điểm, công bố công khai và cung cấp quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
                e)  Chủ trì thẩm định hồ sơ và tham mưu giải quyết các thủ tục trình xin chủ trương và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
                f) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý;
                g) Quản trị hoạt động Cổng thông tin điện tử của Ban;
                h) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu Đại học Nam Cao đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

                i) Tham mưu cho lãnh đạo Ban để thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý nhà nước về chính sách xã hội, lao động, an ninh trật tự, an toàn xã hội của các dự án trong Khu Đại học Nam Cao;

                k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

                3. Phòng Phát triển hạ tầng:

                Trưởng phòng:

                - Họ và tên: Vũ Quang Huy

                - Điện thoại:0912284808

                - Email: vuquanghuy@hanam.gov.vn

                Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

               a) Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch dài hạn và từng năm về đầu tư xây dựng hạ tầng trong Khu Đại học Nam Cao, khai thác, duy tu bảo dưỡng hạ tầng bằng vốn ngân sách;

                b) Tham mưu lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trong lĩnh vực thẩm định đề cương, nhiệm vụ khảo sát thiết kế; phương án khảo sát, thiết kế; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, hồ sơ mời thầu,…giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quản lý khai thác các công trình hạ tầng trong Khu Đại học;

                c) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực: ký kết các hợp đồng dịch vụ về khai thác, bảo trì, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng và công tác thu tiền sử dụng hạ tầng, tiền xử lý nước thải  đầu tư bằng vốn ngân sách. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng vốn ngân sách, các dự án trong Khu Đại học Nam Cao theo quy định;

               d) Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Đại học Nam Cao bằng vốn ngân sách do Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao làm chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

                đ) Chủ động theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ điện, viễn thông, cấp nước đảm bảo hoạt động của các đơn vị trong Khu Đại học Nam Cao;

                e) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các cơ quan có liên quan chủ trì việc chấp thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư trong Khu Đại học Nam Cao theo quy hoạch được duyệt;

                f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

Tin liên quan