Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 08/2022

Giới thiệu  
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 08/2022
Quy định mới về rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là những chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 08/2022 (từ ngày 01 - 10/8/2022)
https://thuvienphapluat.vn/