Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính sách về nhân sự, việc làm, tài chính có hiệu lực từ tháng 2/2023

Giới thiệu  
Chính sách về nhân sự, việc làm, tài chính có hiệu lực từ tháng 2/2023
Từ tháng 2/2023, một số chính sách mới về nhân sự, việc làm, tài chính có hiệu lực.
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn