Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao

Giới thiệu  
Chức năng nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam, ngày 01/01/2020 Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Quyết định số 02/QĐ-BQL quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
VP -BQL Khu Đại học Nam Cao