Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Thông báo  
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Ngày 06/04/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ký quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam​ (Có quyết địnhdanh mục và nội dung thủ tục hành chính​ kèm theo).