Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Giới thiệu  
Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 09 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030