Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sáng ngày 12/8/2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn…
hội nghị tỉnh ủy 1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".
hội nghị tỉnh ủy 2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Tư Lành triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo kế hoạch, đối với cấp tỉnh sẽ thành lập 04 tiểu ban giúp việc và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban tổ chức. Đối với cấp ủy trực thuộc tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế của từng đảng bộ, cấp ủy xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo cơ cấu, thành phần tham gia. Đối với đảng bộ xã, phường, thị trấn, giao ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy căn cứ vào tình hình thực tế hướng dẫn số lượng, cơ cấu các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đối với các tổ chức cơ sở đảng khác, cấp ủy phân công nhiệm vụ giúp việc, chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 04 nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.
hội nghị tỉnh ủy 3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy khẳng định đây là hội nghị quan trọng, là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch; quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai nhiệm vụ của tiểu ban; cấp ủy cấp huyện và cơ sở thành lập các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình. Chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, thành lập tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai công việc kịp thời. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo bài bản, công phu, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, xây dựng giải pháp thiết thực, khả thi trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo phải cân đối hài hòa giữa nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cùng với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, ban thường vụ phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Về dự thảo nghị quyết đại hội phải căn cứ báo cáo chính trị xác định định hướng, nội dung cơ bản, quan trọng để đảng viên đóng góp ý kiến và đại hội thảo luận, quyết định. Về công tác nhân sự: Phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, trực tiếp là cấp ủy; lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, Quy định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung của đại hội. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin, báo chí; quan tâm tới công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới đại biểu dự đại hội và nhân sự được giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc nhân dân khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu kịp thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục đại hội đảng các cấp./.
hanam.gov.vn