Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quy hoạch

Thông tin chuyên ngành  
Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quy hoạch
Sáng ngày 15/7/2019, tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Ông Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, liên quan…
luật quy hoạch 1.jpg
luật quy hoạch 2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 phân công cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch vẫn còn khá nhiều khó khăn, vướng mắc, điển hình như việc triển khai lập quy hoạch mới cho thời kỳ 2021 - 2030 được thực hiện từ ngày 01/3/2018 nhưng do các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên các bộ, ngành, địa phương chưa có cơ sở để triển khai xây dựng, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán phí lập quy hoạch. Một số bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn trong việc bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thực tiễn; bên cạnh đó, việc chậm bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm hiện đang gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, cản trở việc huy động nguồn lực của xã hội…

Đối với tỉnh Hà Nam, ngay sau khi Luật Quy hoạch được ban hành, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức các hội nghị quán triệt triển khai Luật Quy hoạch, hội nghị hướng dẫn lập Quy hoạch tỉnh đến các sở, ngành, địa phương. Các địa phương đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về Luật Quy hoạch tại các hội nghị, cuộc họp và trên phương tiện thông tin đại chúng. Do vậy, ý thức của các cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Tính đến ngày 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 23 quy hoạch lập hoặc điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt còn hiệu lực; 01 quy hoạch đã lập hoặc điều chỉnh nhưng chưa được thẩm định.

Tại hội nghị, các bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong thực thi các quy định của Luật, nhất là việc triển khai lập quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh của các bộ, ngành, địa phương; vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm như việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh... những vướng mắc trong thời gian thực hiện chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện.

luật quy hoạch 3.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, là quy hoạch mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đề ra được mục tiêu chiến lược, xác định được động lực phát triển, mục tiêu phát triển. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thi hành Luật, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị điều kiện để thực hiện quy hoạch mới.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực. Tiếp tục triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…./.​

hanam.gov.vn