Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Quy hoạch - Kế hoạch  
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Ngày 14/10/2022, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Kế hoạch số 13/KH-BQL về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.