Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

Giới thiệu  
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngày 31/01/2023 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành kế hoạch số 09/KH-BQL tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
VP-BQL Khu Đại học Nam Cao