Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Giới thiệu  
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Chiều ngày 27/12/2022, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

IMG_0011.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo phụ trách khối; ông Mai Thành Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội; ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ngành trong khối…

Năm 2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các đơn vị trong Khối có tinh thần đoàn kết, gắn bó, phối hợp trong các hoạt động chuyên môn, các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tại từng cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng. Do vậy, phong trào thi đua phát triển sâu rộng, đi vào nền nếp, được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia. Bên cạnh phong trào chung, các phong trào thi đua riêng theo ngành, lĩnh vực cũng đã được các đơn vị trong Khối xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… Đồng thời, các đơn vị trong Khối cũng thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Năm 2023, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Luật Thi đua, Khen thưởng; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc và phương pháp công tác, thực hiện tốt Quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến, khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích...

z3992679371938_476388e45692.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đề nghị các đơn vị trong khối phải xác định thi đua là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trong khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập; phát huy có hiệu quả chủ trương xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo hướng mở, linh hoạt; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; tiếp tục truyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022, trong đó bầu 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 02 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh); 02 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND tỉnh (Sở Giáo dục & Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đề cử Ban Quản lý Đại học Nam Cao là Trưởng khối, Sở Y tế là Phó khối năm 2023./​


https://hanam.gov.vn/