Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Thông báo  
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023
Chiều ngày 26/12/2023, tại Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

DSC_8584.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo phụ trách khối; ông Hoàng Văn Long - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý Khu Đại học Nam cao - Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Trọng Khải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Y tế - Phó khối; Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụlãnh đạo các sở, ngành trong khối…

DSC_8589.jpg

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Khải trình bày báo cáo tại hội nghị

​Năm 2023, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các đơn vị trong Khối có tinh thần đoàn kết, gắn bó, phối hợp trong các hoạt động chuyên môn, các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tại từng cơ quan, đơn vị đã chủ động tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng. Do vậy, phong trào thi đua phát triển sâu rộng, đi vào nền nếp, được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia. Bên cạnh phong trào chung, các phong trào thi đua riêng theo ngành, lĩnh vực cũng đã được các đơn vị trong Khối xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… Với tinh thần “người người thi đua, ngành ngành thi đua" các đơn vị trong khối đã quan tâm đẩy mạnh việc triển khai các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Năm 2024, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Luật Thi đua, Khen thưởng; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực chủ động phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm, đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã đăng ký thi đua đầu năm; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến…

DSC_8593.jpg 

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng  ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh năm 2023. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND đề nghị: Năm 2024, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, Khen thưởng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến... Phấn đấu hoàn thành xuất sắc Chương trình công tác năm, nhất là 10 nhiệm vụ trọng tâm thi đua của Khối.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023, trong đó bầu 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (Sở Giáo dục và Đào tạo) và 02 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo); 02 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND tỉnh (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đề cử Sở Y tế là Trưởng khối, Sở Giáo dục và Đào tạo là Phó khối năm 2024./


https://hanam.gov.vn/