Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Thông báo  
Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.