Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin chuyên ngành  
Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực;

Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.

Hoạt động hỗ trợ DNNVV được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của DNNVV; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thời hạn thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tối đa 05 năm kể từ ngày được phê duyệt.

Nghị định 55/2019/NĐ-CP​ có hiệu lực từ ngày 16/8/2019 và thay thế Nghị định 66/2008/NĐ-CP.