Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP về Công tác văn thư

Giới thiệu  
Nghị định số 30/2000/NĐ-CP về Công tác văn thư
Ngày 05 tháng 3 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2000/NĐ-CP về Công tác văn thư. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 30/2000/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật.