Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Giới thiệu  
Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 15/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Xem nội dunng Nghị quyết  tại file đính kèm Nghị quyết 76 của Chính phủ.signed.pdf
VP-BQL Khu Đại học Nam Cao