Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Giới thiệu  
Nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày 10/11/2022, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (443/455/498 đại biểu, chiếm 97,36% số đại biểu có mặt và 88,96% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.
https://moha.gov.vn/