Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao

Giới thiệu Lịch sử hình thành và phát triển  
Quá trình hình thành và phát triển Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao

Khu Đại học Nam Cao được thành lập theo quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin liên quan