Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Thông báo  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Ngày 10/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Văn phòng -BQL Khu Đại học Nam Cao