Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người đã nghỉ hưu

Giới thiệu  
Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người đã nghỉ hưu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định rõ về nguyên tắc xử lý kỷ luật. Theo đó, xử lý kỷ luật phải đảm bảo khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật.
VP -BQL Khu Đại học Nam Cao