Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chuyên ngành  
Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo Quy định, lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường.

Các dự án xã hội hóa được hưởng chính sách ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện: Đáp ứng loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định tại quyết định này, phù hợp với quy định tại các Quyết định của Thủ tướng (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016, có trong danh mục xã hội hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố); Các dự án xã hội hóa được cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2019. Các chính sách ưu đãi thực hiện kể từ ngày Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết Quyết định, Quy định​ tại đây.

hanam.gov.vn