Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ Đảng

Giới thiệu  
Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ Đảng
Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các quy định trước đây trái với nội dung Quy định này đều bãi bỏ.
VP -BQL Khu Đại học Nam Cao