Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chín...

Thông báo  
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Ngày 20 tháng 10 năm 2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
Chi tiết nội dung Quyết định: Quyet dinh 49.pdf