Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng g...

Hợp tác - đầu tư  
Quyết định ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 08/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025. Chi tiết 1706.QD danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa (1).pdf 1706. Phụ lục danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa (2).pdf