Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam

Giới thiệu  
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam
Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND  thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam
Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao