Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo khởi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 2 dự án ĐTXD Cơ sở Đào tạo - Thực nghiệm trường Đại học Xây dự...

Thông báo  
Thông báo khởi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 2 dự án ĐTXD Cơ sở Đào tạo - Thực nghiệm trường Đại học Xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao
Xem chi tiết tại đây