Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam

Thông báo  
Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam
Thực hiện Công văn số 807-CV/BTGTU ngày 20/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Hà Nam về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Thông báo Kết luận số 49-TB/BCĐ ngày 30/8/2023. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao xin thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam là: 0226.3966626 (đặt tại Ban Nội chính Tỉnh ủy – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh). Việc tiếp nhận thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực qua số điện thoại đường dây nóng được thực hiện trong giờ hành chính.