Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO: Về việc chuyển địa điểm làm việc của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Thông báo  
THÔNG BÁO: Về việc chuyển địa điểm làm việc của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thông báo kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2021, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao chuyển về địa điểm làm việc mới địa chỉ như sau:

-  Tầng 4,5 toà nhà Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam

- Địa chỉ: Số 7, Đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP Phủ lý Tỉnh Hà Nam

- Mọi thông tin liên lạc: điện thoại, email, fax không thay đổi.

Kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ công tác với Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao; gửi công văn, hồ sơ tài liệu, thư tín và các hình thức liên hệ khác theo địa chỉ nêu trên.

Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, tiện liên hệ giao dịch công tác./.

Xin trân trọng cảm ơn!  Xem chi tiết tại đây