Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc công bố người thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Thông tin Thông tin người phát ngôn báo chí  
Thông báo về việc công bố người thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:
- Họ và tên: Hoàng Văn Long
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Phụ trách, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0913398490
- Điạ chỉ email: hoangvanlong@hanam.gov.vn.
thong bao Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tháng 5 năm 2023.pdf
Tin liên quan