Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người phát ngôn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Thông báo  
Thông tin người phát ngôn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao xin cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:

​- Họ và tên: Phạm Quang Hưng

- Chức vụ: Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0913289060

- Điạ chỉ email: phamquanghung@hanam.gov.vnquanghung.dhnc@gmail.com

thong bao Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao (1).pdf

VP -BQL Khu Đại học Nam Cao