Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người phát ngôn báo chí Khu Đại học Nam Cao

Thông tin Thông tin người phát ngôn báo chí  
Thông tin người phát ngôn báo chí Khu Đại học Nam Cao
Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:
- Họ và tên: Phạm Chí Thống
- Chức vụ: Trưởng ban, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0904181777
- Điạ chỉ email: phamthong79@gmail.com.
Tin liên quan