Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
UBND tỉnh ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND).

Quy chế này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam, bao gồm: UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2019.

Xem chi tiết quyết định, quy chế​ tại đây./.

hanam.gov.vn