Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.

Giới thiệu  
Bãi bỏ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.
Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây 25.QDQP_0001.pdf