Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ ch...

Giới thiệu  
Xin ý kiến Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện Chương trình hành động số 54-Ctr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và Chương trình công tác năm 2019,  Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao xây dựng Đề án sắp xếp tinh giảm đầu mối tại Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao và Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đăng toàn bộ nội dung Dự thảo để xin ý kiến trước khi trình Sở nội vụ thẩm định và Ủy Ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ý kiến góp ý xin gửi về Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao hoặc qua hòm thư bqlkdhnc@hanam.gov,vn.
Văn phòng -BQL Khu Đại học Nam Cao