Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo điều hành  
16/09/2020
Ngày 14/9/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014 ngày 4/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
01/01/2020
Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam, ngày 01/01/2020 Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Quyết định số 02/QĐ-BQL quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
16/09/2019
Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
23/08/2019
Ngày 23/8/2019, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã phối hợp với Sở Tư pháp mở Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư cho các đối tượng liên quan đến công tác quản lý đầu tư, phát triển Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
13/08/2019
Sáng ngày 12/8/2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
09/08/2019
Sáng ngày 08/8/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
06/08/2019
Sáng ngày 02/8/2019, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019.
08/10/2018
Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam
05/10/2018
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã nêu rõ 10 cam kết đối với các nhà đầu tư tại tỉnh Hà Nam.
04/10/2018
Ngày 04 tháng 10 năm 2018 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 47/BQL-VP yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.
03/10/2018
Sáng ngày 01/10/2018, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020.
12
Previous Page 1-15 Next Page