Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
26/09/2022
Ngày 21 tháng 9 năm 2022 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
31/03/2017
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.