Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Giới thiệu  
Người thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà nam ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thông báo về người thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

​1. Người thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí.

- Họ và tên: Trương Công Khải

- Chức vụ: Trưởng ban Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0945600000

-Đại chỉ email: truongcongkhai@hanam.gov.vn, vukhai2009@gmail.com

2. Người được ủy quyền thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong trường hợp Trưởng ban Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao không thể thực hiện việc Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí thì đồng chí Trưởng ban ủy quyền cho Phó Trưởng ban thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí (việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định), thông tin người được ủy quyền cụ thể như sau:

- Họ và tên: Khương Văn Tuyến

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0912220315

-Đại chỉ email: khuongvantuyen@hanam.gov.vn

Chi tiết thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của BQL Khu đại học Nam Cao.pdf


Văn phòng -BQL Khu Đại học Nam Cao